Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll5 – Synskadade kurder Typ: Styrelsemöte Plats: Telefonmöte Datum: 2019/01/27 Tid: 20:00-21:30 Närvarande: Khodadad Bahrami Mohammad Farazi Laoko Sardar Abdulla Shivan Brifkani Jamil Asadi Frånvarande Hezha Mahmoud Galavish Zaraeigaeidar Deran Ali §1 Mötets öppnande Ordförande Khodadad hälsade alla ledamöter välkomna och förklarade mötet för öppnat. §2 Fastställande av dagordning Beslut: Att fastställa dagordningen. §3 Föregående mötesprotokoll Beslut: Att lägga föregående protokoll till handlingarna §4 Val av mötesfunktionärer A) Ordförande Beslut: Att välja Khodadad Bahrami till mötesordförande. B) Sekreterare Beslut: Att välja Laoko Sardar till mötessekreterare. C) Val av justerare Beslut: Att välja Jamil Asadi till protokolljusterare. §5 Årsmöteshelg och punktskriftskurs på Hagaberg A) Khodadad rapporterade om att alla handlingarna och årsredovisningen samt balansräkningen och resultat är klara och utsända till deltagarna. Khodadad redovisade detaljerad om förra årets resultat. Föreningen har gått med 8 tusen plus 2018. Föreningens omsättning för 2018 var 150 tusen kronor. Kostnader för 2018 blev 142 tusen kronor. Föreningens eget kapital på plusgirot efter slutet av år 2017 var 40 tusen kronor. Föreningens eget kapital på plusgiro efter slutet av år 2018 var 48 tusen kronor. Vi kan konstatera att föreningen överskott är 8 tusen kronor för 2018. För mer detaljer läs gärna årsredovisningen för 2018 som utsänd via mejlistan. (underskrift och posta til srf efter årsmöte) Khodadad har ordnat ordförande för årsmötet, och det kommer att bli Hagabergs skolrektor Anders. Han har fått alla instruktioner och vad som behövs för att leda årsmötet. Beslut: att godkänna rapporterna. B) Khodadad föreslår att välja en planeringsgrupp som bär ansvar för årsmöte och helgen (kursen) på Hagaberg som äger rum 1-3 mars. Beslut: Att välja Mohammed, Jamil och Laoko till planeringsgrupp. Beslut: Att Mohamed och Jamil ska skapa deltagarlista och rumsfördelning och sedan sända det till Hagaberg. §6 Ekonomi Khodadad rapporterade att alla ansökningar till bland annat KMA, spsm och SRF är utsända. Alla ansökningar för år 2019 är beviljade. När det gäller revisionsberättelsen ska det sändas till revisorerna för granskning och underskrift och sedan undertecknas av styrelsen och postas till srf. Beslut: Att godkänna rapporterna. §7 Övrigt Inga punkter tas upp. Beslut: Att frångå punkten. §8 Nästa möte Den nyvalda styrelsen får behandla frågan. §9 Mötets avslutande Khodadat tackade alla närvarande för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. Vid protokollet Sekreterare Ordförande Justerare Laoko Sardar Khodadad Bahrami Jamil adi
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com