Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Stadgar 
BRANSCHFÖRENINGEN SYNSKADADE KURDER I SVERIGE
Org. nr. 802474-8009
Antagen år 2006
Uppdaterad 28 februari 2018

Inledning
Synskadade kurder är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna. För att stärka demokratin är följande principer vägledande inom hela organisationen: vi synskadade kurder eftersträvar jämställdhet mellan kvinnor och män. Därför arbetar vi för en jämn könsfördelning i våra beslutande organ. En person som är anställd inom branschföreningen Synskadade kurder får inte ha förtroendeuppdrag inom föreningen, där arbetsuppgifterna huvudsakligen utförs. Det är nödvändigt att vi inom Synskadade kurder ger ut vår information i för synskadade läsbar form, så att alla kan ta del av den.

§ 1 Namn och ändamål
Branschföreningen synskadade kurder är en intresseorganisation av synskadade, både blinda och synsvaga. Vi synskadade kurder har slutit oss samman i branschföreningen Synskadade kurder, för att utifrån tanken om alla människors lika värde gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. Synskadade kurder är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation och tar avstånd från all form av diskriminering. Synskadade kurder är en del av Synskadades Riksförbund och omfattar alla regioner i Sverige. Synskadade kurder har sitt ursprung i föreningen/intressegruppen för kurder som bildades 18 april 1996. Föreningen för synskadade kurder ombildades 12 augusti år 2013 till Branschföreningen synskadade kurder och blev ansluten till Synskadades Riksförbund som branschförening. 

§ 2 Medlemskap 
Mom 1: Synskadad medlem  
Synskadad medlem har så nedsatt synförmåga efter korrektion, att det är svårt eller omöjligt – att läsa vanlig skrift eller – att orientera sig med hjälp av synen eller – har andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen på grund av synnedsättningen.  
Mom 2: Medlemsvillkor
Medlemmarna ska sympatisera med Synskadades Riksförbunds arbete och värderingar. 
Mom 3: Familjemedlemskap 
Familjemedlemskap kan erhållas av barnfamiljer där minst en person är synskadad.  
Mom 4: Medlemsavgift
Alla medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift. 
Mom 5: Stödjande medlem
Stödjande medlem ska sympatisera med synskadade kurder och SRF:s arbete och värderingar. Stödjande medlem som Alla andra medlemmar ska varje år betala fastställd medlemsavgift. 
Mom 6: Rösträtt
Rösträtt på föreningens medlemsmöten har medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada enligt § 2 mom 1, som ej har fyllt 18 år. 
Mom 7: Uteslutning
Medlem som bryter mot stadgarna eller på annat sätt uppenbarligen skadar organisationen kan varnas och uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av berörd lokalförening, distrikt eller branschförening. Av beslutet ska framgå under hur lång tid uteslutningen gäller. Medlem som uteslutits kan söka nytt medlemskap när tiden för uteslutningen upphört att gälla. 

§ 3 Branschföreningens skyldigheter 
Föreningen ska senast den 15 maj varje år skicka verksamhetsberättelse, årsbokslut med resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för närmast föregående år till Synskadades Riksförbund. Föreningen ska rapportera förändringar i styrelsens sammansättning till riksförbundet. När branschföreningens stadgar ändrats, ska de skickas till riksförbundet. Föreningen ansvarar för att kontinuerligt hålla sin del av medlemsregistret aktuellt. Branschföreningen ska på uppmaning av riksförbundet betala årsavgiften. Branschföreningen ska även i övrigt följa de föreskrifter som riksförbundets styrelse beslutar om. Ledamot i riksförbundets styrelse, eller annan person som riksförbundet särskilt utsett, har närvaro- och yttranderätt vid föreningens styrelsemöten, årsmöte och andra medlemsmöten. 

§ 4 Ombud vid SRF:s kongress och organisationsråd 
Branschföreningar, har rätt att utse ombud med ersättare till SRF:s kongress och organisationsråd. Endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till synskadat barn kan utses till ombud vid riksförbundets kongress och organisationsråd. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse.

§ 5 Organisation  
Branschföreningen synskadade kurder i Sverige är ansluten som branschförening till Synskadades Riksförbund. Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna inom Synskadades Riksförbund har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden. Riksförbundets, distriktens, lokalföreningarnas och branschföreningarnas verksamhetsår är kalenderår (1 januari till 31 december samma år). Branschföreningens stadgar ska innehålla paragrafer enligt bilaga 3 i Synskadades Riksförbunds stadgar. Alla medlemmar är anslutna till Synskadades Riksförbund SRF. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsavgift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar medlemskapet ska tillhöra. SRF är en treplansorganisation med lokalföreningar, distrikt och riksförbund. Nationella branschföreningar av synskadade är anslutna till riksförbundet. Regionala branschföreningar av synskadade kan anslutas till distriktet. För att branschförening ska anslutas till distriktet krävs beslut av distriktets styrelse efter ansökan från branschföreningen. Riksförbundet, distrikten, lokalföreningarna och branschföreningarna har inget ansvar för varandras avtal och andra åtaganden.

§ 6 Omröstning
Mom 1: Beslutsfattande
Beslut inom branschföreningen fattas genom öppen omröstning med acklamation. Om en röstberättigad begär det genomförs rösträkning genom namnupprop, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt. Det förslag har biträtts som fått minst hälften av de avgivna rösterna. Endast vid omröstningen närvarande röstberättigade har rösträtt, röstning kan således inte ske med fullmakt.
Mom 2: Sluten omröstning
Vid val av styrelse, revisorer, valberedning och andra personval ska sluten omröstning genomföras om någon röstberättigad begär det. Sluten omröstning sker med valsedlar i punktskrift och storstil, eller på annat likvärdigt och jämlikt sätt.
Mom 3: Val av styrelse och andra grupper
Vid val av styrelse och andra grupper, har de blivit valda som fått flest röster.
Mom 4: Lika röstetal
Vid lika röstetal vid representantskap sker avgörande genom ny omröstning mellan de förslag som fått lika antal röster. Frågan avgörs i sista hand genom lottning. Vid lika röstetal i styrelsen har mötesordföranden utslagsröst.

§ 7 Representantskap
Mom 1: Representantskap
Branschföreningens högsta beslutande organ är representantskapet. Årsmöte ska genomföras senast den 30 april varje år. Lokalföreningarna och branschföreningarna. Ombud ska vara synskadad medlem eller stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Ett ombud kan endast representera branschföreningens medlemmar. Fördelningen av mandat mellan lokalföreningar, branschföreningar och direktanslutna medlemmar sker med hänsyn till antalet medlemmar per den 31 december föregående år. Varje lokalförening och branschförening erhåller en ombudsplats per påbörjat 50-tal röstberättigade medlemmar, lägst två ombud. De direktanslutna medlemmarna har på motsvarande sätt rätt att utse ombud. Mandatfördelningen framräknas av styrelsen, och meddelas senast den 15 februari. För ombud ska utses ersättare. Ersättare inträder i ordinarie ombuds ställe, inför eller under mötet, efter anmälan till presidiet.
Mom 4: Kallelse och handlingar
Tid och plats för ordinarie representantskapsmöte fastställs av styrelsen. Kallelse till ordinarie representantskapsmöte utsänds genom brev till medlemmarna senast 2 månader före mötet. Handlingar till ordinarie representantskapsmöte utsänds genom brev till ombud och ersättare, senast två veckor före mötet. Meddelande om representantskapsmöte och handlingar sänds till revisorerna, valberedningen.
Mom 5: Yttrande-, förslags- och rösträtt
Ombuden, branschföreningens styrelse, revisorerna, valberedningen samt representanterna för USS har yttrande- och förslagsrätt under representantskapsmötena. Endast ombuden har rösträtt.
Mom 6: Vid representantskapets årsmöte ska förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om representantskapsmötet utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
4. Val av mötesordförande
5. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
6. Val av protokolljusterare samt rösträknare
7. Styrelsens redovisningshandlingar för det senaste räkenskapsåret
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om fastställande av balansräkning
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
11. Fastställande av arvoden till av representantskapet valda funktionärer
12. Val av branschföreningensordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av verksamhetsrevisorer jämte ersättare
15. Val av valberedning
16. Ärenden som av styrelsen, eller av medlem, hänskjutits till årsmötet
Mom 7: Vid representantskapets årsmöte ska förekomma:
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om årsmöte utlysts i behörig ordning
3. Fastställande av föredragningslista och arbetsordning
4. Val av mötesordförande
5. Anmälan om styrelsens val av protokollförare
6. Val av protokolljusterare samt rösträknare
7. Fastställande av verksamhetsplan och rambudget för det kommande verksamhetsåret
8. Fastställande av årsavgift för lokalföreningar och branschföreningar samt medlemsavgift för direktanslutna medlemmar
9. Ärenden som av styrelsen, eller av medlem, hänskjutits till mötet. Vid årsmötet, året före kongressår, ska val av ombud till riksförbundets kongress göras. Vid val av ombud till riksförbundets kongress kan utses endast synskadade medlemmar och stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Ett ombud kan endast representera ett distrikt eller en branschförening vid kongressen. Ombud får ej vara ledamot av riksförbundets styrelse.
Mom 8: Motioner
 Motionsrätt har medlem, lokalförening, branschförening och Unga Synskadade Stockholm USS. Motioner till representantskapet ska skriftligen vara branschföreningens styrelse tillhanda senast 4 veckor före representantskapsmötet.
Mom 9: Extra representantskapsmöte
Extra representantskapsmöte ska hållas då Synskadades Riksförbunds styrelse, minst tre av ledamöterna i branschföreningens styrelse, revisorerna eller minst en tiondel av ombuden vid representantskapet begär att det ska genomföras. Styrelsen är skyldig att kalla till extra representantskapsmöte snarast möjligt efter att begäran om det kommit in. Mötet ska hållas senast två månader efter det att styrelsen mottagit sådan begäran. Vid extra representantskap får beslut endast fattas i de ärenden som tagits upp i kallelsen. Tid och plats för extra representantskapsmöte fastställs av styrelsen. Kallelse och handlingar till extra representantskapsmöte skickas ut genom brev, (email) till ombud och ersättare, senast en vecka före mötet. Meddelande om extra representantskapsmöte och handlingar sänds till revisorerna, valberedningen.
Mom 10: Procedurfrågor
Vid behandling av års- och revisionsberättelser, och i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt vid val av revisorer, får styrelseledamot ej leda förhandlingarna vid representantskapsmöten.

§8 Årsmöte
Mom 1: vid årsmötet skall en arbetsordning enligt nedan följas:
 1: Mötesordning
 2: Fastställande av dagordning
 3: Fastställande av arbetsordning
4: Fastställande av arbetsformer
5: Nomineringstiden är slut klockan 12, samma dag då årsmöte genomförs. dvs efter klockan 12 samma dag som årsmöte är varje nominering ogiltig.
Mom 2: Arbetsformer vid årsmöte
1. Ordet begärs genom att säga sitt namn
2. handuppräckning är ogiltig
3. Beslut tas med enkel majoritet. Röstning sker i första hand per acklamation, sluten röstning sker om någon så begär.
4. Talarlistan kvoteras i första hand efter den som ej tidigare talat under punkten, och om så begärs efter kön.
5. Ordningsfrågor och sakupplysningar bryter talarlistan. 6. Replikskiften regleras av mötets ordförande

§ 9 Branschföreningsstyrelse
Mom 1: Ledamöter branschföreningen angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Styrelsen ska bestå av 5 - 7 ledamöter och två ersättare. Årsmötet väljer branschföreningens ordförande för ett år och 4 – 6 ledamöter för ett år. årsmöte väljer 2 ersättare för ett år. Valbar till styrelseledamot är synskadad medlem och stödjande medlem som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Ordförande ska vara synskadad medlem. note: branschföreningen för synskadade kurder kan välja en stödjande medlem till sin styrelsen eftersom det finns behov och denna val fungerar praktiskt för oss. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och tillsätter protokollförare och kassaförvaltare.
Mom 2: Sammankallande
Ordföranden ska se till att sammanträden hålls då så erfordras. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen då det för uppgivet ärendes behandling skriftligen begärs av någon av de övriga styrelseledamöterna av styrelsen för föreningen eller av revisorerna.
Mom 3: Beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför, då minst tre ordinarie ledamöter eller ersättare är närvarande. Som styrelsens beslut gäller de flestas mening, och vid lika röstetal den mening mötesordföranden biträder.
Mom 4 Firmateckning
Branschföreningens firma är synskadade kurder och tecknas gemensamt av minst två av dem som styrelsen utsett.
Mom 5: Redovisning
Styrelsen ska senast fyra veckor före årsmötet lämna sina redovisningshandlingar till revisorerna.
Mom 6: Styrelseledamöternas ansvarighet
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för branschföreningens medel och dess förvaltning. Ledamot av styrelsen, som inte närvarit vid, eller som reserverat sig mot beslut, kan inte ställas till ansvar för beslutet. Om representantskapet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, är styrelsen avsatt. 

§ 10 Revisorer 
Branschföreningenstyrelsens förvaltning och branschföreningens räkenskaper ska granskas av två revisorer. För revisorerna ska finnas ersättare. Av revisorerna skall två ordinarie och två ersättare vara verksamhetsrevisorer. Dessa ska vara synskadade medlemmar eller stödjande medlemmar som är vårdnadshavare till barn med synskada som ej fyllt 18 år. Verksamhetsrevisorerna och deras ersättare utses vid årsmötet för en tid av ettår. två ordinarie och två ersättare utses. En av verksamhetsrevisorerna utses att vara ordförande för verksamhetsrevisorerna. revisorn och ersättaren skall vara godkänd revisor och svara för den ekonomiska revisionen. Den ekonomiske revisorn och dennes ersättare utses på årsmöte för en tid om högst fem år och rapporteras årligen vid årsmötet.

§ 11 Åtgärder vid oegentligheter eller misskötsel
Riksförbundet ska omedelbart informeras, om kännedom eller misstanke föreligger om oegentligheter eller misskötsel inom distrikt, lokalförening eller branschförening. Riksförbundet ska vidta lämpliga åtgärder. Riksförbundet har rätt att ta del av samtliga handlingar och genomföra revision. Efter beslut i förbundsstyrelsen kan riksförbundet, eller av förbundsstyrelsen anvisat distrikt överta förvaltningen.

§ 12 Stadgeändring
De paragrafer som fastställts av Synskadades Riksförbunds kongress, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för branschföreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till årsmötet. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de röstande vid branschföreningens årsmöte. De paragrafer som fastställts av kongressen, kan ändras endast av kongressen. Kongressens ändringar i de obligatoriska paragraferna gäller automatiskt för branschföreningens stadgar efter kongressens beslut och ska rapporteras till representantskapet. Riksförbundets styrelse kan om särskilda skäl föreligger bevilja tidsbegränsad dispens från de obligatoriska paragraferna på förslag från branschföreningen. Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller riksförbundsstyrelsens tolkning. 

§ 13 Upplösning
Beslut om att upplösa branschföreningen ska fattas av representantskapet. Beslutet är giltigt om det fattats av två på varandra följande representantskap, varav det ena ska vara branschföreningens årsmöte. Förslag om upplösning ska vid vardera mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande. Upplöses branschföreningen, ska branschföreningens tillgångar förvaltas av Synskadades Riksförbund, eller om detta ej finns, de som förvaltar Synskadades Riksförbunds tillgångar, till dess en organisation liknande branschföreningen bildas och kan förvalta.

Författare: Khodadad Bahrami
Källa internet SRF:s hemsida
Godkänt av årsmöte 2006 i Härnösand.
Uppdaterad efter SRF-kongressen år 2017
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com