Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
årsmötesprotokoll 2018
Årsmöte vid Bransch föreningen Synskadade kurder i Sverige Datum: Lördagen 2018-02-24 Plats: Valjevikens folkhögskola i Sölvesborg Närvarande Khodadad Bahrami Samira Tawfic Mohammed Farazi Kurda Aziz Laoko Sardar Asoda Rasoul Jamil Asadi Galavizh Zareigaeidar Hezha Mahmoud Soheilla Fattahit Daniel Rashid Shivan Brifkani Nidhal Issa Gharib Kamal Khawla Kamal Ramzia Aziz Rezan Mohamed Sara Faris Khalil Darwish Aram Darwish Nora Darwish Sabah Koye Nadia Koye Omar Fairuzi Farkhonda Amini Najiba Showany Övriga närvarande Maria Sjötång § 1. Mötets öppnande Bransch föreningen Synskadade kurders ordföranden Khodadad Bahrami hälsar alla närvarande välkomma och öppnar mötet. § 2. Upprop och fastställande av röstlängd och övriga närvarande. BESLUT: Att fastställa röstlängden till 24 röstberättigade medlemmar och 1 övrig närvarande. § 3. Val av mötets funktionärer A) Val av mötets ordförande Khodadad Bahrami föreslår Maria Sjötång. BESLUT: Att välja Maria Sjötång till mötets ordförande. B) Val av mötets sekreterare Khodadad Bahrami föreslår Laoko Sardar BESLUT: Att välja Laoko Sardar till mötets sekreterare. C) Val av justerare Asoda Rasol och Jamil Asadi föreslås till justerare. BESLUT: Att välja Asoda Rasol och Jamil Asadi till justerare. D) Val av rösträknare Årsmötet föreslår Samira Tawfic och Sabah Koye till rösträknare. BESLUT: Att välja Samira Tawfic och Sabah Koye till rösträknare. § 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. BESLUT: Att anse årsmötet stadgeenligt utlyst. § 5. Fastställande av dagordning BESLUT: Att faställa dagordningen med tillägget muntllig arbetsordning. § 6. Arbetsformer BESLUT: Att fastställa arbetsformerna. § 7. Verksamhetsberättelse 2017 BESLUT: Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2017. § 8. Bokslut 2017 Årsmötes ordförande Maria Sjötång läser upp resultat och balansräkningen för 2017. BESLUT: Att fastställa resultat och balansräkningen för 2017. § 9. Revisionsberättelse 2017 Maria Sjötång läser upp revisionsberättelsen för 2017. BESLUT: Att godkänna revisionsberättelse för 2017. § 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet BESLUT: Att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2017. § 11. Verksamhetsplan 2018 BESLUT: Att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018. § 12. Medlemsavgift 2018 BESLUT: Att fastställa medlemsavgiften till 100 kr för 2018. § 13. Stadgar 2018 BESLUT: Att godkänna förslaget till nya stadgar. § 14. Arvoden 2018 Arvode på 200 kr för varje ledamot som deltagar på synskadade kurders styrelsemöte. BESLUT: Att fastställa ett arvode på 200 kr för varje styrelsemöte. § 15. Motioner Det finns inga motioner för årsmötet att behandla. BESLUT: Att frångå punkten. § 16. Val av ordförande Valberedningen föreslår Khodadad Bahrami. BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami till ordförande på ett år. § 17. Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår: Laoko Sardar - omval Shivan Brifkani - omval Galavizh Zareigaeidar - omval Hezha Mahmoud - omval Mohammed Farazi - nyval Daroon Ali - omval BESLUT: Att välja: Laoko Sardar Shivan Brifkani Galavizh Zareigaeidar Hezha Mahmoud Mohammed Farazi Daroon Ali till synskadade kurders styrelse på ett år. B) En ersättare. BESLUT: Att välja Jamil Asadi till ersättare på ett år. § 18. Val av två verksamhetsrevisorer Valberedningen föreslår Samira Tawfic och Asoda Rasol till verksamhetsrevisorer. BESLUT: Att välja Samira Tawfic och Asoda Rasol till verksamhetsrevisorer på ett år. § 19. Val av valberedning Årsmötet föreslår Kamal Suleimani och Hussein Khorshid. BESLUT: Att välja Kamal Suleimani och Hussein Khorshid till valberedning på ett år. § 20. Övrigt Ingenting tas upp. BESLUT: Att frångå punkten. § 21. Mötets avslutande Maria Sjötång tackar för ett bra möte och lämnar över klubban till Khodadad Bahrami. Khodadad Bahrami avtackar presidiet och avslutar därefter årsmötet. Vid protokollet Laoko Sardar Maria Sjötång Mötets sekreterare Mötets ordförande Jamil Asadi Asoda Rasol Justerare Justerare
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com