Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Årsmöte vid branschförening Synskadade kurder

Datum/tid: Lördagen 2017-02-25 kl 13.15-16.00

Plats: Härnösands folkhögskola Järven konferens

 

Närvarande

Khodadad Bahrami

Samira Tawfic

Mohammed Farazi

Kurda Aziz

Laoko Sardar

Asoda Rasoul

Jamil Asadi

Galavizh Zareigaeidar

Hezha Mahmoud

Soheilla Fattahit

Daniel Rashid

Shivan Brifkani

Sairan Saeed

Kamal Suleimani

Nidhal Issa

Gharib Kamal

Khawla Kamal

Shamal Hamarash

Rezha Nader Karim

Daroon Arab

Ban Abdulla

Bayan Mohammed

 

Övriga närvarande

Boa Anders Öberg politiker från Härnösands landsting

Peter Lundkvist lärare från skolan

Vera Selin personal från skolan

San Abdulla anhörig till Bann Abdula  från Stockholm

Sabriya Muhammed

 

§ 1. Mötets öppnande

 

Ordföranden Khodadad Bahrami hälsade alla medlemmar och övriga närvarande välkomma! Khodadad inledde mötet med att redogöra om vad bransch föreningen synskadade kurder har åtstadkommit under året och Khodadad berättade att föreningen har utvecklats vilket gör att alla medlemmar kan sig stolta över denna utveckling. Khodadad är nöjd med styrelsen och det har varit lätt att samarbeta med övriga styrelseledamöter i styrelsen. Khodadad lyfte upp några punkter där vår förening har utvecklat på som bland andra, digitaliseringen av bankärenden vilket gör att alla överföringar bokförs och sparas på ett säkert sätt. Alla medlemmar kan granska och kontrollera överföringar till och från föreningens konto på ett smidigt och enklare sätt. Synskadade kurder har inte behövt hantera kontanter under 2016 vilket vi kommer att fortsätta med i framtiden och vi kommer inte heller att ta emot kontanter utan alla överföring eller ersättnig få ske digitalt och säkert. Synskadade kurder är och har varit aktiva i sociala medier genom till exempel föreningens hemsida, facebooksida, youtube kanal m.m. Föreningens medlemmar har tillgång till blant annat smsgrupp tjänst och en mejllista där alla kan kommunicera med alla. Khodadad avslutade med att säga att synskadade kurder är en liten förening men samtidigt stor när det gäller verksamhet och därmed förklarar årsmötet för 2017 för öppnat.

 

§ 2. Godkännande av röstlängd.

 

BESLUT: Att fastställa röstlängden till 21 röstberättigade medlemmar och 3 övriga

 

                     

§ 3. Val av mötets funktionärer

 

A) Val av mötets ordförande

Årsmöte föreslår Boa Anders Öberg

 

BESLUT: Att välja Boa Anders Öberg till mötets ordförande.

 

B) Val av mötets sekreterare

Valberedningen föreslår Laoko Sardar

 

BESLUT: Att välja Laoko Sardar till mötets sekreterare.

 

C) Val av justerare

Kamal Suleimani föreslår Sairan Saed och Mohammed Farazi.

 

BESLUT: Att välja Sairan Saed och Mohammed Farazi till justerare.

 

D) Val av rösträknare

§Årsmötet föreslår Peter Lundkvist och Vera Selin .

 

BESLUT: Att välja Peter Lundkvist  och Vera Selin till rösträknare.

 

 

§ 4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.

 

BESLUT: Att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

 

 

§ 5. Fastställande av dagordning

 

BESLUT: Att faställa dagordningen.

 

 

§ 6. Förra årets årsmötesprotokoll

 

BESLUT: Att lägga det till handlingarna.

 

 

§ 7. Presentation av nya medlemmar

 

Khodadad Bahrami hälsar alla nya medlemmar välkomna till vår bransch förening

Synskadade kurder och lämnar över ordet för att de ska presentera sig själva.

 

§ 8. Verksamhetsberättelse 2016

Khodadad Bahrami drog snabbt vad föreningen har haft för aktiviteter under 2016.

Mötes ordförande Boa Anders frågade ombuden om alla har fått revisionen på punkt och svart

BESLUT: Att anta verksamhetsberättelsen för 2016 och lägga det till handlingarna.

 

 

§ 9. Bokslut / revisionsberättelse 2016

Revisorn Samira Tawfic och Bo Anders Öberg läser upp revisionsberättelsen för 2016. Samira och Shivan Brifkani bekräftade att ekonomin är i balans och vi har ingen underskott i år.

 

BESLUT: Att godkänna rapporten och lägga bokslut och revisionsberättelsen till handlingarna.

(note att alla i styrelsen skriva på igen på årsredovisningen för 2015 för srf)

 

§ 10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Årsmötens ordförande frågar om det är årsmötets mening att ge ansvarsfrihet till styrelsen?

 

BESLUT: Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2016

 

 

§ 11. Verksamhetsplan 2017

Khodadad redogör för det utsända verksamhetsplansförslaget för 2017.

 

BESLUT: Att anta styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017.

 

 

§ 12. Budget 2017

Khodadad och Shivan Brifkani redogör styrlsens budgetförslag för 2017.

 

BESLUT: Att anta styrelsens budgetförslag för 2017.

 

 

§ 13. Stadgar 2017

 

BESLUT: Anta styrelsens stadgarförslag för 2017.

 

§ 14. Motioner

Det finns inga motioner för årsmötet att behandla.

 

BESLUT: Att frångå punkten.

 

 

§ 15. Val av ordförande

Valberedningen föreslår Khodadad Bahrami.

Mohammad Farazi vill kandiderar sig till ordförandeposten.

En medlem yrkar på sluten omröstning

I omröstningen fick

Khodadad Bahrami 13 röster

Mohammad Farazi 8 röster

Vilket gör att Khodadad Bahrami får flest röster.

 

BESLUT: Att välja Khodadad Bahrami till ordförande på ett år.

 

 

§ 16. Val av styrelseledamöter

 

Valberedningen föreslår till årsmötet följande personer:

Laoko Sardar - ordinarie
Shivan Brifkani - ordinarie
Galavizh Zareigaeidar - ordinarie
Sairan Saed – ordinarie
Hezha Mahmoud - ersättare
Jamil Asadi - ersättare

 
B) Deraan Arab och Tara Rasol vill också att kandidera sig till styrelsen.
C) Laoko Sardar yrkar på att öka antal ordinarie i styrelsen från 5 till 7 och 1 ersättare istället för 2
D) Omröstning sker mellan de 2 nya kandiderar och Tara Rasol får 4 röster och Deraan får 11 röster.

 

BESLUT: A) Att öka antal ordinarie i styrelsen till 7 ordinarie och 1 ersättare.

BESLUT: B

 Att välja:

Laoko Sardar - ordinarie
Shivan Brifkani - ordinarie
Galavizh Zareigaeidar - ordinarie
Sairan Saed – ordinarie
Hezha Mahmoud – ordinarie
Deraan Arab - ordinare
Jamil Asadi - ersättare
Till synskadade kurders styrelse på ett  år.

§ 17. Val av 2 revisorer

Valberedningen föreslår Samira Tawfic och Mohammad Farazi.
Mohammad tackar nej.

En medlem föreslår Asoda Rasol.

BESLUT: Att välja Samira Tawfic och Asoda Rasol till revisorer på ett år.
§ 18. Val av valberedning

Förslag är Kamal Suleimani

BESLUT: Att välja Kamal Suleimani till valberedning på ett år.
§ 19. Övrigt
Ingenting tas upp.

BESLUT: Att frångå punkten.

§ 20. Mötets avslutande

 
Bo Anders Öberg politiker fårn Härnösands landsting tackade för förtroendet för att leda årsmötet och för en god stämning och önskar föreningen lycka till. Han tackar för
blombukett som han fick, och därmed lämnar över klubban till föreningens nyvalde ordföranden Khodadad Bahrami. Khodadad tackar medlemmarna för förtroendet och välkomnar återigen alla nya medlemmar och och därefter förklarar årsmötet för 2017 för avslutat.

Vid protokollet

 

 

Mötets sekreterare  Mötets ordförande

 

Laoko Sardar          Bo Anders Öberg

 

 

 

Justerare                                       Justerare


Sairan Saed            Mohammad Farazi

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com