Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll2 telefonmöte branschförening synskadade kurder
Typ: Styrelsemöte
Plats: Telefonmöte
datum/Tid: 24 april 2016 20:00-21:20
Närvarande:
Khodadad
Bahrami
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Jamil Asadi

Hezha Mahmoud
Kurda
Aziz
Frånvarande

Galavish Zaraeigaeidar
§1 Mötets öppnande
Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.
§2 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs.
§3 Föregående mötesprotokoll
Beslut:
Att lägga protokollet till handlingarna
§4 Ekonomi
Shivan rapporterar att vi har fått pengarna från KMA.
Shivan rapporterar att
alla deltagare på Härnösands årsmöteskurs har fått tillbaka sina
respengar.
Shivan
uppmanar alla att man observera egenavgiften för kursen har dragits
bort från de pengar man skulle få tillbaka för sina resbiljetert.
Khodadad rapporterar att vi har fått beslut från filminstitutet. Vi
har blivit beviljat 10 tusen till syntolkning av filmer.
Khodadad rapporterar att vi har fått 15000 kr från srf för
organisationsutveckling och medlemsvärvning.
OBS: bidragen är öronmärkta för specifika ändamål.
Khodadad och Shivan redovisar hur mycket vi har på plusgirot och
konstaterar att ekonomin är god och i balans.
Beslut:
Att godkänna rapporterna från Khodadad och Shivan.

§5 Rapporter och ansökningar
Khodadad rapporterar om att hans deltagande på invandrarkommitténs
möte och vilka ämne som har diskuterats på mötet.
Khodadad rapporterar också att SRF har beviljat vår ansökan om
organisations utveckling och att de pengarna är öronmärkta och inte
kan användas till andra grejer.

§5 Utvärdering av Härnösands kurs och årsmöte
Khodadad rapporterar att skolan gjorde en stor miss när
årsmöteshandlingarna och dagordning inte var färdigutskriva vid
årsmötet trots att de bekräftade och lovade att skriva ut både på
punkt/svart. det är totalt oacceptabelt, men Khodadad önskade att
deltagarna hade påpekat detta när vi hade utvärdering vid kursens
avslut där vi hade skolpersonal på plats. Detta får inte upprepas i
framtiden och vi ska göra alla möjliga åtgärdas

Laoko tar upp förslag om framtida årsmöte där vi kan bjuda in en
kurdisk talande ordförande som har erfarenhet i hur man leder ett
möte, för att leda mötet då det minskar och kortar ned tiden för
årsmötet och inte behöver översätta allting som sägs på mötet.

Beslut:
Khodadad ska ta med sig förslagen och ska försöka ta kontakt med
etablerade kurdiska föreningar vid nästa årsmöte för att kolla upp
möjligheten om eventuellt ordförande till vårt årsmöte.

§6 Stadgar
Khodadad uppmanar alla som kommer att delta på årsmöte samt sitter i
styrelsen ska läsa synskadade kurders stadgar så man inte föreslår
förslag som strider mot våra stadgar på våra möten. Stadgarna är
tillgänglig på vår hemsida www.unk4.com och där kan man läsa protokoll
från tidigare möte och andra viktiga dokument.

§7 Sommaraktivitet
Utomlandsresa: Laoko rapporterat att man inte kan ta till Europa
parken med direktflyg utan man få åka till närmaste stad och därefter
vidare med tåg eller bil vilket gör att det bästa sättet att ta sig
Europa parken är bil vilket uppfattas långt för några ledamöter i
styrelsen.

Hezha föreslår att undersöka andra alternativ via resbyråer och
återkommer nästa möte.
Kurda föreslår Furuvik i Gävle.
Khodadad undersöker furuvik och åter kommer nästa möte.
Laoko föreslår Venedig.

Ordförande Khodadad tycker att var och en får undersöka mera om sina
förslag för att vi skulle kunna diskutera tid och plats vid nästa
telefonmöte.

§8 Nästa möte
Beslut:
Att ha nästa möte söndagen den 8e maj kl 20:00.

§9 Mötets avslutande
Ordförande Khodadat tackar för alla närvarande för visat intresse och
förklarar mötet för avslutat.

Vid protokollet

Sekreterare Ordförande
Justerare Laoko Sardar
Khodadad Bahrami
Jamil Asadi
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com