Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Årsmöte 2016 vid synskadade kurder
Årsmöte 2016 vid synskadade kurder
Datum: 2016-02-27
Plats: Härnösands Folkhögskolan

Närvarande röstberättigade medlemmar
Khodadad Bahrami                                                                                                  Kurda Aziz                                                                                              Mohammed Farazi                                                                                                 Samira Tawfic                                                                                                     Jamil Asadi                                                                                                            Galavizh Zareigaeidar                                                                                           Daniel Rashid                                                                                                     Ramzia Aziz                                                                                                    Omar Fairouzi                                                                                               Laoko Sardar                                                                                                  Asoda Rasol                                                                                                   Sairan Saed                                                                                                                   Kamal Suleimani                                                                                                     Sara Mohammed Ahmed                                                                                                                   Rezan Mohammed Ahmed
Hezhaa Mahmoud                                                                                              Gharib Kamal                                                                                                            Khawla Kamal                                                                                                    
Nidhal Isa
Shivan Brifkani
antal 21 personer.

frånvarande: Farkhondeh Amini 
Övriga närvarande
Peter Lundkvist  mötesordförande

§ 1. Mötets öppnande
Ordförande Khodadad Bahrami hälsar alla välkomna. Han reflekterar över de år som han suttit som ordförande i styrelser, och hur föreningen har utvecklats och hur den nya styrelsen bidragit till digitaliseringsprocessen där tillgänglighetsaspekten varit mer uppmärksam och prioriterad. nämligen menar vi vår hemsidan och mejllistan som vi använder som tillgänglighetsverktyg. Något annat som också har blivit degitaliserad är bankärenden och liknande det har gjort enklare att hantera bokföringen och nogranare vid redovisning. Khodadad Bahrami avslutar sin inledningstal genom att berätta om den lilla stöd som synskadade kurder gav Kobani. dvs. samling av kläder, skor för barn och själva avgiften för transporten från Sverige till kobani  via slemanioch sedan han inleder öppnandet av årsmöte för år 2016 med välkomsthälsningen.

§ 2. Upprop och fastställande av röstlängd

BESLUT
Att fastställa röstlängden till 22 röstberättigade medlemmar och 1 övriga närvarande.


§ 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

BESLUT
Att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§ 4. Fastställande av:
Dagordning

BESLUT
Att fastställa den föreslagna dagordningen med två punkter på övrigt.

§ 5. Val av mötesfunktionärer


A) Ordförande
Styrelsen föreslår PeterLundkvist.

BESLUT
Att välja Peter Lundkvist  till mötesordförande.

Peter tar över ordförandeklubban. Hon presenterar sig och därefter fortsätter årsmötesförhandlingarna.

B) Sekreterare
Styrelsen föreslår Laoko Sardar

BESLUT
Att välja Laoko Sardar till mötessekreterare.

C) Två justerare att jämte ordförande justera protokollet
Ordet lämnas fritt och förslag inhämtas.

BESLUT
Att välja Kamal Suleimani och Samira Tawfik till protokolljusterare.

D) Två rösträknare
Årsmötet föreslår Samira Tawfik och Kurda Aziz till rösträknare.

BESLUT
Att välja Samira Tawfik och Kurda Aziz till rösträknare.§ 6. Verksamhetsberättelse 2014
Khodadad Bahrami föredrar verksamhetsberättelsen för 2014.
Khodadad berättar att 4 personer från Synskadade kurders styrelse har deltagit på en kurs på Almåsa för vidare utbildning av nya ledamöter i styrelsen som arrangerades av invandrarkomittén i samarbete med SRF riks, och att vi har tryckt ut broschyrer och skickat ut det till cirka 40 syncentraler och tjugo andra organisationer, folkhögskolor och en del rehabiliteringscenter i landet. Vi har arrangerat sommarläger till våra medlemmar och inga andra bransch föreningar har kunnat erbjuda sina meddlemmar det synskadade kurder erbjudigt.

BESLUT
Att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

§ 7. Bokslut/ Revisionsberättelse 2014
Samira Tawfik och Peter Lundkvist  läser upp revisionsberättelsen rubrikvis för 2014. Khodadad Bahrami föredrar bokslutet. Resultatet för 2014 blir ett överskott. konomin är således i god balans.  (omsättning 78000 kr)

BESLUT
Att med godkännande lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.


§ 8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2015

BESLUT
Att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2014.


§ 9. Verksamhetsplan
Khodadad Bahrami redogör för det utsända förslaget till verksamhetsplan.

BESLUT
Att anta förslaget till verksamhetsplan för 2016.

§ 10. Budget för 2016
Khodadad Bahrami redogör för styrelsens förslag till budget.

BESLUT
Att anta den föreslagna budgeten för 2016.

§ 11. Stadgar
Att inga förslag inkommit och att inga stora förändringar har skett i stadgarna och det mesta ser ut som den tidigare stadgar.  en del tillägg är inlagda och de godtogs på SRFs kongress 2014 i sundsval.

BESLUT
Att godkänna stadgarna.

§ 12. Motioner
Inga motioner har inkommit.

BESLUT
Att lämna punkten.


§ 12. Val

A) Ordförande på ett år
Kandidater: Khodadad Bahrami
Khodadad Bahrami presenterar och berättar om vad de kommande prioriterande frågorna inom föreningen blir.


BESLUT
Att välja Khodadad Bahrami till ordförande på ett år.

B) 6 ledamöter i styrelsen på ett år
Ordinarie kandidater: Laoko Sardar, Shivan Brifkani, Kurda Aziz, Galavizh Zareigaeidar
ersätare: , Hezha Mahmoud och Jamil Asadi


BESLUT
Att välja Laoko Sardar, Shivan Brifkani, Kurda Aziz, Galavizh Zareigaeidar, Jamil Asadi, Hezha Mahmoud till styrelseledamöter på ett år.

C) 2 ersättare i styrelsen på ett år
Kandidater: Jamil Asadi, , Gharib Kamal
Votering genomförs om vilka som ska bli ersättare. Resultat:
Jamil Asadi 14 röster
Gharib Kamal 5 röster

BESLUT
Att välja Jamil Asadi till ersättare och Milla Cerne till 2:e ersättare.

D) Två revisorer på ett år
Kandidater: Samira Tawfik, Mohammed Farazi

BESLUT
Att välja Samira Tawfik, Mohammed Farazi till revisorer.

E) Valberedningen/valkommittén på ett år
Laoko Sardar föreslår Kamal Suleimani till valberedning.

BESLUT
Att välja Kamal Suleimani till valberedning.


§ 13. Övrigt
A) Kamal Suleiman föreslår att inte ta ut dubblamedlemsavgifter där vi som är medlemmar i SRF måste betala en medlemsavgift och en ytterligare medlemsavgift till branschföreningen. Kamal Suleiman föreslår att avskaffa dubbla medlemsavgiften.

BESLUT
Khodadad Bahrami tar på sig uppdraget om att ta vidare frågan upp till invandrarkommittén för planering av en motion till kongressen för avskaffning av dubbla medlemsavgifter.

B) Laoko Sardar föreslår en utomlandsresa till Tyskland sommaren 2016.

BESLUT
Att lämna över frågan till den nya styrelsen för att undersöka möjligheterna om en genomförande av en utomlandsresa.

§ 14. Mötets avslutande
Peter  Lundkvist  tackar för förtroendet att ha fått leda mötet och lämnar över klubban till föreningens nyvalda ordförande.
Khodadad Bahrami tar över klubban, tackar för medlemmarnas förtroende och därefter förklarar han årsmöte för år 2016 för avslutat.


Vid protokollet

Mötessekreterare        Mötesordförande
Laoko Sardar        Peter Lundkvist


Justerare             Justerare
Kamal Suleiman        Samira Tawfik
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com