Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Årsredovisning 2014 för Branschföreningen synskadade kurder
förord
Verksamhetsberättelsen är föreningens viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I verksamhetsberättelsen presenterar styrelsen hur det gångna åretförflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall. årsredovisningen innehåller 5 viktiga punkter enligt nedan:
• Föreningens genomförda verksamhet
• Den ekonomiska situationen och utvecklingen under året
• Styrelsen - vilka som ingått i styrelsen samt vilka poster de haft
• Medlemmar - har föreningen fått fler medlemmar, har särskilda insatser gjorts Verksamhetsberättelsen skall också skrivas under av avgående styrelse.
Innehåll:
1. Inledning
1.1 Branschföreningens ordförande har ordet
2.1 Styrelsen
3.1 Intressepolitiskt arbete
4 Medlemsverksamhet i sifror
4.1 . viktigt att observera
5.1 Arbetsmarknad
6. Ekonomi
7.1 Resultaträkning
7.1 Balansräkning
7.2 Bokslutkommentarer
7.3. Redovisnings- och värderingsprinciper
7.4 Verksamhetsintäkter
7.5 Eget kapital
7.6 Revisionsberättelse
7.7 Verksamhetsrevisorernas berättelse
Synskadade kurder i Sverige är en sammanslutning av synskadade.
Postadress: Lingvägen 177, 2tr.
123 59 Farsta
Besöksadress: inga fasta lokaler
Telefon: 08-939558
Mobil: 0731011228
E-postadress: kbahrami@comhem.se
Hemsida: www.unk4.com
Plusgiro: 942579-4
Organisationsnummer:802474-8009
Ordförande: Khodadad Bahrami
Kassaförvaltare: Shivan Brifkani
1. Inledning
Styrelsen för branschförening för synskadade kurder redovisar här sin verksamhet för 2014, Föreningen bildades 18 april 1996 som en intressegrupp och sedan 12 sept2013 blev ansluten till SRF som branschförening. Branschföreningen synskadade kurder är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Sverige. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Branschföreningen synskadade kurder räknar sitt ursprung från föreningnen/intressegruppen synskadade kurder som bildades i Stockholm den 18 april 1996. Rätt till röstberättigande medlemskap har den som är blind eller synsvag med så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen eller vara vårdnadshavare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt 18 år. Föreningen har också stödjande medlemmar som är anhöriga till synskadade.
1.1. Branschföreningen ordförande har ordet
Branschföreningen för synskadade kurder har haft som viktigaste mål året 2014, att förbättra situationen för synskadade kurder informationsmässig. en förening som vår, att stärka synskadade människors självförtroende. Under senaste året då synskadade kurder har dragit igång sin verksamhet vilket självklart har lett till att mycket tid och energi har lagts på att organisera och strukturera föreningen. det är en stor fördel att åstadkomma bra planering och strategier. Exempel, att öka våra möjligheter till att själva kunna kontrollera vår tillvaro och ta fram några negativa, positiva trender. eller med andra ord, att ta makten över våra egna live har också genomsyrat föreningens utvecklingsarbete. Vi strävar efter att skapa en social miljö där samtliga synskadade personer med kurdisk härkomst i Sverige känner sig välkomna. Alla synskadade kurder ska se det som naturligt att bli medlemmar. Vi anordnar bland annat läger för barn och synskadade föräldrar. Vi anordnar också två samverkanskurser pär år. vi delar med oss information och stödjer varandra med teknisk hjälp som är relaterade till Vi också tipsar och föreslår olika kurdiska böcker till inläsningstjänsten. Det finns behov av att synskadade kurder har tillgång till kurdisk litteratur som talböcker. Vi tycker också det är viktig för oss att bygga broar mellan Srf och synskadade invandrare i synnehet synskadade kurder. Slutligen bör sägas att arbetet fortsätter inom intressepolitiken, medlemsverksamheten och med information av olika slag. För att allt ska löpa smidigt spelar kompetent administration roll . Vi vill att ideellarbetet med oss ska löpa så enkelt och smidigt som möjligt. Jag vill varmt tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra vår verksamhet under 2014. Det gäller först och främst medlemmarna, men också bidragsgivare.
2. Styrelsen
Styrelsen har efter beslut av årsmötet 2014, bestått av 5 ordinarie ledamöter och två ersättare.
Styrelseledamöter har under året varit:
Khodadad bahrami - Ordförande
Shivan brifkani - Kassaförvaltare
Laoko Sardar - Sekreterare
Kurda ali - Ledamot
galavizh Zareigaidar – vice ordförande
Hezaa Mahmod - suppleant
Jamil Asadi suppleant
2.1. Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden.
Föreningens styrelsen bestått av 2 kvinnliga och 5 manliga ledamöter.
3. Revisorer
Samira Tawfic och Mohamad farazi har utsetts till ekonomiska revisorer på ett år.
4. Arbetsmarknad
Vi ordnar olika samverkanskurser på olika folkhögskolor. Kurser är relaterade till förändringar i samhället samt vår vardagen. Det utökar vår kompetens och möjligheter till ett bättre livsvillkor.
5. medlemsverksamhet
5.1. viktigt att observera
eftersom årsmöte 19okt2014 på åsa folkhögskolan föreslåg att ha årsmöte på början av varje år fattades ett beslut av en medlemsmöte i denna syfte. den här medlemsmöte ägdes rum den 24feb2015 i Härnösands folkhögskolan.
_att årsmöte skall ske senaste den sista april i varje år. (mellan jan/maj nu har medlemmar godkänt och fastställt förändringen enligt ovan. kommer göra en förändringen kommer som tilläg till stadgarna och sedan publisserar stadgarna på vår hemsidan.
Branschföreningen för synskadade kurder har under senare åren dragit igång sin organisatoriska verksamhet enligt bifallna beslut på kongressen 2014. Information och tillgänglighet är en av de mål vi jobbar med.
dagens digitaliserade värld skapar stora möjligheter för människor med funktionsnedsättningar. Vi lever i möjligheternas tid även om degitaliseringen skapar en del problem för synskadade människor.
det finns ingen tvekan om att digitalisering är bra verktyg för utvecklingen och att jobba med föreningsarbete på ett smartare sätt.
vi synskadade kurder arbetar för att anpassa oss till den nya egitaliserade värld. Det är en bra möjlighet för att skapa bättre tillgänglighet. tack vare de olika anslag har vi haft stora framgångar när det gäller bättre organisation och bättre struktur.
1: Vi har idag en bra och lätthanterad hemsida som innehåller vår verksamhet, målet och syftet med bildandet av synskadade kurder. 2: Vi har skapat också egen maillista som är anknuten till vår domän.
3: vi har också skapat smsgrupp av det som kallas smstecknik för att nå medlemmarna snabbt vid nödvändiga frågor.
eftersom våra medlemmar är sprida i hela landet och dessutom vi har inga fasta lokaler där vi kan ha kontorsarbete för föreningen.
därför har vi degitaliserat och tillgängliggjort allt som händer i föreningen.
våra dvs dokumentation och det som händer i föreningen publiseras på vår hemsidan. Syftet med hemsidan är att att kunna nå medlemmarna på ett smidig sätt. som exempel har vi en formulär för anmälningar dessutom publisera vi i både ljud och bildformat. Vi har också våra protokoll, aktuella händelser och kurser inlagda på hemsidan. trots ekonomiska svårigheter har vi kunnat planera och genomföra också en fysisk styrelsemöte och två olika allmänbildningsrelaterade kurser på olika folkskolor. en hälsorelaterad friskvårdskurs på Härnösands folkhögskolan den 12-14 februari 2014 och en arbetsmarknadskurs på Åsa folkhögskolan i sköldinge den 19-21 oktober2014. vi har också för första gången genomförd en syntolkningsfilm.
5.1. Verksamheten i siffror Under året
• 31 Medlemmar
• 4 nya medlemmar
• genomfördes 3 arrangemang
• bra & lätthanterad websida
• omsatte föreningen 78000
6.1. Finansiella intäkter/kostnader
Ränteintäkter bank 0
Summa finansiella intäkter 27 tkr.
Resultat efter finansiella intäkterÅrets resultat 27 tkr.
6.2. BALANSRÄKNING
Tillgångar 0
totala intäkter
Summa 43000
Kassa och bank 44400
6.3. SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 33000
Eget kapital (plusgiro) 28000
SKULDER 0
Ansvarsförbindelser Inga
6.4. BOKSLUTSKOMMENTARER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Branschföreningen synskadade kurder redovisnings- och värderings principer överensstämmer med Årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles och matchas mot de kostnader de är ämnade för.
7. Verksamhetsintäkter och kostnader 2014
7.1 . 28000 2014-01-01 – 2014-12-31
7.2. SRF 2013 25000 kr
7.3. Medlmsavgift 2400
7.5 projekt introduktionskurs srf 10000
7.6 kma 17000
7.7 filminstitut 10000
Summa 64400
note:14000 från tidigare sparad kassabanken som kapital.
totala summa 78400
7.6. kostnader
1. 10-13 feb 2013 hälsa och friskvårdkurs Härnösands folkhögskolan 9000 kr
2. 19-21 okt2014 arbetsmarknadskurs Åsa folkhögskolan i sköldinge 23000 kr
3. en fysisk styrelsemöte i uppsala 7800 kr
4. 1200 övriga kostnader adminstration. summa 40000 kr.
Kvar 38000
8.1. Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för branschföreningen synskadade kurder för år 2014.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
8.2. Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Revisionen utförs för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våran uttalanden.
8.3. Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
8.4. Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
8.5. Revisor Revisor
Samira Tawfic Mohamad farazi
Khodadad Bahrami ordförande
Galavizh Zareigaeidar vice ordförande (kvinna)
Laoko sardar sekreterare
shivan Brifkani kassör
Kurda Ali ledamot (kvinna)
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com