Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Bransch föreningen Synskadade kurder

Årsmötesprotokoll 2014

Datum: 2014-10-19

Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge

Närvarande röstberättigade medlemmar:

Khodadad Bahrami   

Kurda aziz  

Mohammed Farazi 

Samira tawfic

Jamil Asadi   

Galavizh Zareigaeidar

Daniel rashid 

Nidhal Isa

Hussein Khorshid

Ramzia Aziz  

Najiba Shovani  

Omar Fairouzi    

Farkhondeh Amini   

Shamal Hamarash

Laoko Sardar  

Asoda Rasol

Hezha Mahmoud

Övriga närvarande:

Lars-Ove Nederman

§1. Mötets öppnande

Synskadade kurders ordförande Khodadad Bahrami hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2. Upprop och fastställande av röstlängd och övriga närvarande

BESLUT

Att fastställa röstlängden till 17 röstberättigade medlemmar. Att notera 1 övriga närvarande.

Notering: Sittande styrelse har, i enlighet med gällande stadgar, ingen rösträtt under § 10.

§3. Fråga om yttrande- och förslagsrätt för övriga närvarande

BESLUT

Att ge övriga närvarande yttrande- och förslagsrätt.


§4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

BESLUT

Att anse årsmötet stadgeenligt utlyst.

§5. Fastställande av dagordning

Lars-Ove påpekar att revisionsberättelsen måste ha en egen punkt.

BESLUT

Att bifalla Lars-Oves Nedermans förslag till dagordnings ändringen.

Att med denna ändring fastställa dagordningen.

§6. Val av mötesfunktionärer

a)   Ordförande

BESLUT

Att välja Lars-Ove Nederman till mötesordförande.

b)   Sekreterare

BESLUT

Att välja Laoko Sardar till mötessekreterare.

c)    Justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet

BESLUT 

Att välja Jamil Asadi till protokolljusterare.


d)  Två rösträknare

BESLUT

Att välja Samira Tawfic och Jamil Asadi till rösträknare.

§7. Verksamhetsberättelse för 2013

BESLUT

Att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013.

§8. Bokslut för 2013

Samira Tawfick läser upp bokslutet resultat- och balansrapporten för 2013.

BESLUT

Att fastställa resultat- och balansräkningen för 2013.

§9. Revisionsberättelse för 2013

BESLUT

Att godkänna revisionsberättelsen för 2013.

§10. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2013

BESLUT

Att, i enlighet med revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2013.

§11. Verksamhetsplan och budget för 2015

BESLUT

Att anta förslaget till verksamhetsplan för 2015. Att anta budgeten för 2015.

§12. Stadgar

Förslag till stadgar ändring.

a)    Att ändra antal ledamöter från 5 till fler personer

b)    Att kunna hålla årsmötet tidigare på året

c)     Att ge den nya styrelsen uppdrag om att ändra dessa stadga ändring för att godkänna vid nästa årsmöte.

BESLUT

Att godkänna förslaget till stadgar ändringar.

§13. Val

Valberedningen Jamil Asadi läser upp namnförslagen till den nya styrelsen.

BESLUT

a) Att välja Khodadad Bahrami till ordförande.

b) Att välja Laoko Sardar, Kurda Aziz, Shiwan Brifkani, Galawezh                                                                      

Zareigaeidar till övriga ledamöter.

c) Att välja Jamil Asadi, Hezha Mahmoud till ersättare

d) två revisorer på ett år

Kandidater: Samira Tawfic (omval) och Mohammed Farazi (nyval)

BESLUT

Att välja Samira Tawfic och Mohammed Farazi till revisorer.

e) Valberedning

Beslut

Att ge uppdrag till styrelsen för att söka efter en valberedning som ska jobba för att värva nytt folk för nästa styrelse.

f) övriga val

Vem ska representera organisationen vid olika sammanhang.

 

Beslut

Att ordförande i första hand och en annan från styrelsen som ordförande väljer och andra hand tillfrågas alla i styrelsen för representantskap.

§14. Övriga frågor

Inga övriga frågor finns att ta upp.

BESLUT

Att lämna punkten.


§14. Mötets avslutande

Lars-Ove Nederman tackar för ett bra möte och avtackar avslutar därefter årsmötet.

Vid protokollet

Laoko Sardar Mötessekreterare

 

 

 

Jamil Asadi                                                     

Justerare                                                                                      

 


Lars-Ove Nederman

Mötesordförande

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com