Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka

Riktlinjer och instruktioner för styrelsearbete för branschföreningen synskadade kurder

Styrelsearbete på organisationer, föreningar och stater

blir trivsamt och framgångsrikt när det finns tydliga riktlinjer och enkla instruktioner.

Det blir lättare att jobba tillsammans när man är överens om ett ram för styrelsearbete.

Godkänner vi riktlinjer så är de en del av stadgarna. 

mottagna på årsmöte 19oktober2014 på Åsa folkhögskolan (skyldinge)

Jag skrivit förslaget som är viktig och den tas upp på årsmöte. Jag ser fram emot att ni berikar med synpunkter.

 

Fastställa att hela styrelsen har ansvaret för att minska risken för personligt ansvar. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid fullgörande av styrelseuppdraget om en styrelseledamot har behövt ta ledigt från sitt ordinarie arbete för att kunna närvara.

Kostnadsersättningar och traktamente vid resor utgår till styrelse­ledamöterna i enlighet med de, vid varje tidpunkt, gällande regler som SRF tillämpar för ersättningar till förtroendevalda.

 

Administrativa beslut avseende förtroendevalda

Fastställa arvoden för förtroendevald som av styrelsen tilldelats särskilt uppdrag

Fastställa ersättningar för resor och förlorad arbetsersättning för förtroendevalda i samband med särskilda uppdrag, utbildning eller förrättningar

 

Förslag till verksamhetsplan, arbetsområden och mål utarbetas av styrelsen och styrelsens arbetsgrupper. Underlag och förslag till rambudget arbetas fram av styrelsen och fastställs.

 

Förslag från medlem (motion) sänds tillsammans med styrelsens yttrande ut med de av styrelsen fastställda handlingarna.

 

Revisionsrapport, verksamhetsrevisorernas rapport och valberedningens förslag samlas in av styrelsen och sänds ut med de av styrelsen fastställda handlingarna.

Ärenden där beslut fattas av styrelsen

 

Organisatoriskt arbete

hemsida gör verksamheten och dokumentationen tillgänglig för medlemmarna

 

Uppdatering och underhåll av hemsidan

: Arbetsplan och årsbudget: Underlag och förslag till beslut arbetas fram av styrelsen.

 

Policyfrågor: Riktlinjer beslutas av årsmöte

Underlag och förslag till beslut arbetas fram av styrelsens arbetsgrupper och sedan är årsmöte som fattar beslut.

 

Firmateckningsrätt/utanordningsrätt/attesträtt: Underlag och förslag till beslut arbetas fram av styrelsen.

Ärenden där beslut fattas av ordföranden

(vid förfall för ordföranden inträder styrelseledamöter i följande ordning: Vice ordföranden, kassaförvaltaren, övriga styrelseledamöter i ordning efter antalet år i följd för nuvarande styrelseuppdrag).

ordförande Fattar beslut på styrelsens vägnar i brådskande ärenden. När det är svårt att samla hela styrelsen.  Som normal ordförande är skyldig att informera efter hand.

 

information

Vid varje styrelsemöte skall sekretess respekteras. Varje ledamot som inte respekterar att allt som sägs på ett möte av styreslen stannar inom styrelsen. Ordinarie ledamot stängs av från informationen i annat fall.

 

Möten:

Representantskap

Organisationen ska i första hand representeras ordförande i annat fall någon i styrelsen.

Till lunch serveras en varm måltid med kaffe och kaka.

Valfrihet beträffande dryck: bordvatten, mjölk, lättöl eller läskedryck.

 

Styrelsemöte fysisk vid behov

Till lunch serveras en varm måltid med kaffe och kaka.

Valfrihet beträffande dryck(vatten, mjölk och läsk) inga starka drycker.

Årsmöte beslutade att styrelsen får en egen budget för förtäring vid mötena.

styrelse ska erhålla förtäring på max 100 kronor per möte och 300 kr per person vid vår- och julmiddag eller liknande(kultur).

 

Valberedning:

Vid valberedningens överväganden skall man främst rikta in sig på att söka den för uppdraget mest kompetenta. Vägledande principer för valberedningens arbete skall även vara geografisk spridning, jämn könsfördelning, varierad ålderssammansättning och olika synförmåga.

 

Styrelsen

Gåva:

Gåvor är ett undantag och behöver inte ha något styrelsemöte eller protokoll. summan skall inte överstiga över 300 kr.

i första hand har ordförande ansvaret men måste styrelsen informeras efterhand. 

 

Hantering av information

Olika utskick och information som är relaterade till påverkansarbete och vardagslivet för synskadade medlemmar bestäms av styrelsen.

Varje ledamot som skickar personlig information till medlemmar bryter mot alla föreningens principer och riktlinjer så därför ingen i styrelsen får göra det.

Ordförande kontakta medlemmar eller sänder information vid behov.

Frågor inom styrelsen skickas bara till själva styrelsen.

Valberedningen har ett stort ansvar för att lägga förslag till en styrelse som kan styra verksamheten, samarbeta och utveckla synskadade kurder. Det gäller också att sätta samman gruppen på ett sådant sätt att olika kompetenser och erfarenheter samverkar. Detta kräver att de olika personerna trivs med varandra och kan samarbeta, inte motarbeta. Man skall naturligtvis kunna ha olika uppfattningar i enskilda sakfrågor, men det fordras ändå en grundläggande samsyn om hur verksamheten bör ledas.

 

Ordförande:

Ordförandefunktionen är den viktigaste i styrelsen. Ordföranden är lagets ledare och det är viktigt att ordföranden kan leda laget. Detta ställer krav på ordförandens kapacitet och integritet, men det fordrar även att valberedningen föreslår ett lag som går att leda.

Låt strategifrågan förkomma ofta på agendan!

Det finns forskning som visar framgångar för ekonomiska ihälla föreningar som har strategifrågan förkomma ofta på sin agenda.

 

Frågeställningar:

Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete?

Vilka frågeställningar har styrelsen på sitt bord?

Hur organiseras styrelsens strategiarbete?

 

Utvärdering av styrelsens arbete

formalia

Kontrollera löpande att formalia enligt lagar och regler följs

Kunskapskrav på styrelsens ledamöter – vid behov utbildning

•Kallar till styrelsemöten och stämmor

Sammanställer instruktioner

•Ansvarar för att Årsredovisning upprättas

Styrelsens ansvar kan enligt lag inte delegeras

Hela styrelsen har ansvaret. Det är inte bra att lära sig genom egna misstag. Att utnyttja andras erfarenhet är en smartare metod

Vid självutvärdering – kom överens om målen innan

Fyra områden:

Formalia

Arbetsformerna

Strategiarbetet

Har föreningen utvecklats i önskad riktning

(Större projekt) vi har haft tidigare som var relaterad till synskadade i Kurdistan.

Ledamot kan göra egen avgång ur styrelsen

Några kunskapskrav finns inte, Vem som helst kan arbeta i en styrelse

Krav på deltagande i styrelsearbetet

Okunskap är inget hinder! men Förväntas kunna ta del av och bedöma ärenden självständigt – viktigt när det kommer tillansvarsfrågor

När styrelsens samlade kompetens inte täcker behovet – adjungera specialist inför beslut något svårt.

Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com