Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
Protokoll1 2014 vid Branschföreningen synskadade kurder i Sverige
Datum: 2014-01-04
Typ av möte: styrelsemöte                   
Plats: Cellovägen 124 U i Uppsala
Tid: 19:00-23:15

Närvarande:
Khodadad Bahrami – ordförande
Laoko Sardar Abdulla
Shivan Brifkani
Mohamed Farazi
Daniel Rashid

§1 Mötets öppnande
Ordförande Khodadad hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

§2 Fastställande av dagordning
Beslut: Att fastställa dagordningen

§3 Protokoll
Att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till våra handlingar.

§4 Justerare
Shivan Brifkani är förslagen
Beslut: Att välja Shiva Brifkani som justerare.

§5 Ekonomi
Khodadad berättar om hemsidans och webbhotellets kostnader.

Beslut: Att godkänna den fakturan som är på drygt 700kr till webbhotellet och Shivan får betala fakturan.

§6 Branschförening och regler
Ordförande Khodadad tog upp några praktiska och konkreta punkter som gäller de nya reglerna. Khodadad berättade att synskadade kurder i Sverige är nu en branschförening vilket innebär mer administrationsarbete och ett större ansvar för föreningen och i synnerhet för styrelsen. Några viktiga villkor som är grundläggande för oss synskadade kurder är:
1, en bra och stimulerande verksamhet för en ideell förening kan exempel vara en ömsesidig respekt, god planering och personliga resurser.
2, Våra handlingar måste vara skriftliga och komma tillhanda till vederbörande myndighet i tid.
3, För att kunna utföra detta arbete bör vi ändra vår arbetssätt, anpassa oss till omständigheter omkring oss.
4, Vi måste ha färdigheter att hantera dokumenteringen av vår verksamhet. Skriva, skicka in handlingar till vederbörande myndighet i tid. (srf, fonder som Kma)
5, Det är viktigt att vara synlig samt göra föreningens dokumentation och handlingar tillgängliga för medlemmar på ett enkelt sätt.
6, Det är viktigt att vi kan vara flexibla eftersom när man är enformig skapas bara hinder och låser ner föreningsarbete.
7, Eftersom allt om vår vardag och samhällsinformation digitaliseras krävs av oss människa färdigheten att hantera dator och Internet. Hanterar man dator och Internet har man stora chanser att hitta resurser och medel för sitt föreningsarbete.
Beslut: att fastställa och godkänna ovanståendes punkter och polecy
 
§7 Stadgar
Stadgarna lästes upp av Daniel. Tillägg från SRF till stadgarna lästes och förklarades. Ordförande förklarade innebörden av de tillägg som SRF har gjort i våra stadgar.
Beslut: Att läsa upp stadgarna under kommande årsmöte för att underrätta våra medlemmar om de nya tilläggen som har kommit till stadgan.

§8 kommande aktivitet
Genomgång av resplaneringen för friskvårdkursen i Härnösand som äger rum 20-23 feb 2014.
Beslut:
1. Att åka buss och bil från Stockholm och Uppsala för att minska kostnader.
2. Att Laoko och mohamed får i uppdrag att kolla priser.
§9 Syntolkning:
Laoko har sökt ekonomiska medel för detta ända mål
Om det blir godkänt utför vi samtidigt när vi är på en kurs.
Beslut: Att kombinera syntolkningen med Samverkanskurser.

§10 Tillgänglighet/hemsida
Vi sparar och gör läsbar våra handlingar och dokument med hjälp av vår hemsida.
Nu har vi en ny hemsida med nytt logotyp. Vi har fått 8000 kr för vår hemsida.
Hemsidan är under byggnation men det går att överföra ditt material till hemsidan trots det.
Khodadad informerade också att nu har synskadade kurder egen domän, egen maillista och egen hemsida. Khodadad ställde upp för att lära de som är intresserade att att uppdatera hemsidan. Allt görs direkt på nätet. Ingenting görs på dators hårddisk. Applicationen öppnas direkt på nätet. Har man inte grundkunskapen i Internet och datorhanteringen vore det bra att vänta.
Beslut:
1, Att fastställa och godkänna punkter ovan.
2, Att hemsida bara innehåller dokumentation, aktivitet i form av bild och ljud som är relaterade till verksamheten för synskadade kurder.

§11 Arvode:
Ibland måste man ta ledigt från jobbet för att representera SKS på olika möten, Därför föreslår Khodadad att styrelsen ska lägga ett arvodesförslag till nästa årsmöte år 2014
Beslut:
1, Att arvodera nästa ordförande & styrelse som väljs av årsmöte
 2, Att årsmötet diskuterar förslag och belopp om så önskas

§12 Övrigt
 Möte tog på krafterna och därför punkten övrigt utelämnades.

§13 Avslutning
Ordförande Khodadad Bahrami tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.


Vid protokollet
Sekreterare    Ordförande             Justerare
Laoko Sardar    Khodadad Bahrami             Shivan Brifkani
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com