Hem
Media
Aktuellt
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018
vi håller på planerar en sommarläge för våra medlemmar som v...
Läs mer...
2018-04-13
sommarläge på Mariehamn för synskadade kurder augusti 2018

Läs mer...
Flera Nyheter >>
Nyheter
Jag vill prenumerera på nyhetsbrevet.
Admin
Tillbaka
ÅRSREDOVISNING 2013

1.    Inledning    
1.1    Branschföreningens ordförande har ordet    
2.1    Styrelsen    
3.1    Arvoden    
4.1    Revisorer    
5.1    Intressepolitiskt arbete    
5.1    Arbetsmarknad    
6    Medlemsverksamhet    
6.1    Arbetsmarknadskurs
6.2      hälsa och friskvård
6.3     en Sommarläger
6.4     Hemsidan    
7.     Ekonomi    
7.1    Resultaträkning (Tkr)    
7.2    Balansräkning (Tkr)    
7.3    Bokslutkommentarer    
7.4.    Redovisnings- och värderingsprinciper    
7.5    Verksamhetsintäkter    
7.6     Eget kapital    
Resultatdisposition    
7.7     Revisionsberättelse    
7.8     Verksamhetsrevisorernas berättelse   

 
 Synskadade kurder i Sverige är en sammanslutning av synskadade.

Postadress:             Lingvägen 177 2tr. 123 59  Farsta
 
Besöksadress:        inga fasta lokaler
Telefon:            08-939558
Mobil:            0731011228
E-postadress:        kbahrami@comhem.se
Hemsida:            www.unk4.com
Plusgiro:            942579-4
Organisationsnummer:        802474-8009

Ordförande:            Khodadad Bahrami

Kassaförvaltare:        Shivan Brifkani


1. Inledning
Styrelsen för branschföreningen synskadade kurder redovisar här sin verksamhet för 2013, Föreningen bildades för 17 år sedan som en intressegrupp och sedan 2013 blivit ansluten till SRF som branschförening. Branschföreningen synskadade kurder är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation av synskadade i Sverige. Vår främsta uppgift är att, utifrån tanken om alla människors lika värde, gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden samt skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv. De medel vi använder för detta arbete är påverkan och information. Branschföreningen synskadade kurder räknar sitt ursprung från intressegruppen synskadade kurder som bildades i Stockholm den 18 april 1997. Rätt till röstberättigande medlemskap har den som är blind eller synsvag med så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller har motsvarande svårigheter i den dagliga livsföringen eller vara vårdnadshavare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt 18 år. Föreningen har också stödjande medlemmar som är anhöriga till synskadade.

1.1. Branschföreningen ordförande har ordet
Branschföreningen för synskadade kurder har haft som viktigaste mål året 2013, att förbättra situationen informationsmässig. Nu, då och framåt är meningen med en förening som vår, att stärka synskadade människors självförtroende.  
Under senaste året då synskadade kurder har dragit igång sin verksamhet vilket självklart har lett till att mycket tid och energi har lagts på att organisera och strukturera föreningen. Vi har skaffat organisasions.nr för föreningen. Vi har blivit anslutna till SRF som branschförening. Vilken gör att den administrativa arbete utökar. Vi har ingen lokal för föreningen där vi kan hålla våra möten och samla alla våra grejer. Vi har byggt en snygg och modern hemsida för att kunna tillgängliggöra dokumenteringen för våra medlemmar och andra besökare. Det kan vara protokoll, tips, aktuella händelser, publicerande av de mest stimulerande aktiviteter i form av ljud och film. Årsmöte är en möjlighet att frågor diskuteras och att åstadkomma bra planering och strategier. Exempel, att öka våra möjligheter till att själva kunna kontrollera vår tillvaro och ta fram några negativa, positiva trender. eller med andra ord, att ta makten över våra egna livet.

Vi strävar efter att skapa en social miljö där samtliga synskadade personer med kurdisk härkomst i Sverige känner sig välkomna. Alla synskadade kurder ska se det som naturligt att bli medlemmar. Vi anordnade bland annat läger för barn och synskadade föräldrar. Vi anordnade också två samverkanskurser. Vi tipsar och föreslår olika kurdiska böcker till inläsningstjänsten. Det finns behov av att synskadade kurder har tillgång till kurdisk litteratur som talböcker. Vi tycker det är viktig att integreras i srf och dessutom bygga broar mellan Srf och synskadade invandrare i synnehet synskadade kurder. Slutligen bör sägas att arbetet fortsätter inom intressepolitiken, medlemsverksamheten och med information av olika slag. För att allt ska löpa smidigt, så krävs ett inte helt obetydligt inslag av kompetent administration.
Jag vill varmt tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi kunnat genomföra vår verksamhet under 2013. Det gäller först och främst medlemmarna, men också bidragsgivare.

2. Styrelsen
Styrelsen har efter beslut av årsmötet 2012, bestått av 5 ordinarie ledamöter och två ersättare.
Styrelseledamöter har under året varit:
Khodadad bahrami - Ordförande
Shivan brifkani - Kassaförvaltare
Laoko Sardar - Sekreterare
Mohamed Farazi - Ledamot
Daniel Rashid  - Ledamot
Kurda Aziz - Ersättare:
Galavizh Zareigaidar - Ersättare

2.1. Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden.
Föreningens styrelsen bestått av 2 kvinnliga och 5 manliga ledamöter.
Antalet medlemmar från 30dec2013 till 1jan2014 varit 29. Inga förändringar när det gäller ökning eller minskning. Däremot  har vi 4 stödjande medlemmar som har nära relation till synskadade eller är intresserade av frågor som är relaterade till synskadade människor.
3.1. Arvoden
Styrelsen har under året haft inga arvoden

4.1. Revisorer
Siran Mohamed och Samira Tawfic har utsetts till ekonomiska revisorer på ett år.

5.1. Arbetsmarknad
Vi ordnar olika samverkanskurser på olika folkhögskolor. Kurser skall vara relaterade till förändringar i samhället samt vår vardag.
Det utökar vår kompetens och möjligheter till ett bättre livsvillkor.
Det är också möjligheter till att ha åtminstone en slags allmän folkbildning som svenska invånare. Alla har kunnat få del av. Utifrån varierande utgångspunkter och livssituationer har idéer och råd utbytts och förbättrats.

6.1. Finansiella intäkter/kostnader
Ränteintäkter bank             0
Summa finansiella intäkter        30100
Resultat efter finansiella intäkterÅrets resultat      30100

6.2. BALANSRÄKNING
Tillgångar                 0
intäkter             
Summa         30100         
Kassa och bank     44400

6.3. SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital               14400  
Eget kapital (plusgiro)              14400  
SKULDER                 0
Ansvarsförbindelser            Inga    
    
6.4. BOKSLUTSKOMMENTARER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Branschföreningen synskadade kurder redovisnings- och värderings principer överensstämmer med Årsredovisningslagens och Bokföringsnämndens rekommendationer och uttalanden.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bidrag från organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles och matchas mot de kostnader de är ämnade för.

7. Verksamhetsintäkter    och kostnader 2013

7.1    . 36000         2013-01-01 – 2013-12-31
7.2.  SRF 2013       25000 kr
7.3.  Medlmsavgift           2400
7.4.  Övriga intäkter          3000 kr (deltagaravgifter)
7.5.  Sparade från tidigare 14400
Summa        44800

7.6. kostnader
1. 9-11 feb 2013 hälsa och friskvårdkurs Härnösands folkhögskolan 9000 kr
2. 17-19 augusti 2013 arbetsmarknadskurs Fristads folkhögskolan 15000 kr
19 augusti 2013 sommarläge för barn och synskadade föräldrar 3800
A. Unos djur, träskulptur handverk ( hembygds förening i borås)
B. Borås djurpark
4.  Webhotell för hemsida  780  
Summa      29280

8.
8.1. Revisionsberättelse
    
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för branschföreningen synskadade kurder för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

8.2. Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av min revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Revisionen utförs för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

8.3. Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

8.4. Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 20 feb 2014

8.5.     Revisor             Revisor
    Siran Mohamed        Samira tawfic
Orgnr: 802474-8009 Plusgiro: 942579-4 Besökare: Copyright © 2014 unk4.com khodadad.bahramiv@gmail.com